Stanovanjsko naselje GABERK

Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Spoštovani naročniki!

Dovolite, da vas pred sklenitvijo pogodbe o posredovanju, katero želite skleniti z našo nepremičninsko organizacijo, seznanimo s našimi splošnimi pogoji poslovanja.

1. Vrste opravil, ki jih opravljamo:

 • posredovanje pri prodaji, nakupu, menjavi, oddaji in najemu vseh vrst nepremičnin;

 • sestavljanje vseh vrst listin, ki so vezane na promet z nepremičninami;

 • druga opravila vezana na promet, ugotavljanje pravnega statusa ali premoženjska stanja nepremičnin.

 • svetovanje povezano s prometom nepremičnin.

 

2. Opis posameznih poslov:

 

2.1. Posredovanje v prometu vseh vrst nepremičnin:

 • iskanje in posredovanje podatkov o ustrezni nepremičnini oz. o ustreznem naročniku in vzpostavljanje stikov med ponudniki in naročitelji;

 • preverjanje zemljiško knjižnega stanja in stanja v zemljiškem katastru ter primerjava z dejanskim stanjem;

 • stalno oz. periodično oglaševanje prevzete nepremičnine v naslednjih medijih in načinih: SALAMONOV OGLASNIK, NEPREMIČNINSKI OGLASNIK, Spletne strani: www.ruj-nepremicnine.si, www.salomon.si; www.nepremicnine.net,

 • priprava, izvajanje in koordinacija ogledov in pogajanj;

 • prevzem nepremičnin in izpolnjevanje zapisnika o prevzemu.

2.2. Posredovanje pri oddaji in najemu nepremičnin:

 • iskanje in posredovanje podatkov o ustrezni nepremičnini oz. o ustreznem naročniku in vzpostavljanje stikov med ponudniki in iskalci;

 • preverjanje zemljiško knjižnega stanja in stanja v zemljiškem katastru ter primerjava z dejanskim stanjem;

 • stalno oz. periodično oglaševanje prevzete nepremičnine v nepremičninskih medijih in spletnih straneh;

 • priprava, izvajanje in koordinacija ogledov in pogajanj;

 • prevzem in oddaja nepremičnin ter izpolnjevanje zapisnika o predaji najete nepremičnine najemniku v posest in zapisnik o vrnitvi nepremičnine v posest lastnika.

 

2.3. Druga opravila:

 

1.       priprava oz. pridobitev vseh potrebnih in ustreznih uradnih listin, na osnovi katerih je mogoče urediti zemljiško knjižno in katastrsko stanje nepremičnin: 50,00 EUR

2.       pridobitev potrebnih uradnih potrdil, soglasij in drugih dokumentov potrebnih za pripravo pravnega posla za promet z nepremičninami, vodenje in koordinacija priprav na sklenitev pravnega posla:

-          pridobitev potrdila o namenski rabi: 10,00 EUR

-          pridobitev potrdila o predkupni pravici: 10,00 EUR

-          pridobitev zemljiškoknjižnega izpiska: 5,00 EUR

-          pridobitev prikaza parcele, podatkov o parceli: 10,00 EUR

-          pridobitev soglasja obrambe: 30,00 EUR

-          pridobitev lok. inf. za gradnjo: 15,00 EUR

3.       fotokopija A4: enostransko: 0,05 EUR, obojestransko: 0,10 EUR;

4.       fotokopija A3: enostransko: 0,10 EUR, obojestransko: 0,20 EUR;

5.       pridobitev potrdila občine o spremembi namembnosti po prostorskem planu 30,00 EUR;

6.       vodenje postopka prodaje in nakupa kmetijskih zemljišč po ZKZ: sestava ponudbe o prodaji kmetijskega zemljišča, izjave o sprejemu

          ponudbe, vloga za odobritev pravnega posla ter vloge za pridobitev pravnomočne odločbe pravnega posla) od 200,00 EUR do 350,00 EUR;

7.       izpolnjevanje obrazcev: »napoved za odmero davka na promet nepremičnin ali darilo«, »napoved za odmero dohodnine od dobička kapitala

          pri odsvojitvi nepremičnine«, »napoved davka od premoženja« ter izvedba celotnega postopka prijave in plačila davka na pristojni izpostavi

          davčnega urada; 30 EUR/obrazec;

8.       napoved davka od dobička kapitala zaradi spremembe namembnosti zemljišč 30,00 EUR/obrazec; 

9.       pridobivanje davčnih številk in vpis tujih fizičnih oseb v register davčnih zavezancev: 30,00 EUR/obrazec;

10.    pridobivanje davčnih številk in vpis tujih pravnih oseb v register davčnih zavezancev: 50,00 EUR/obrazec;

11.    pridobivanje EMŠO številk za fizične osebe: 30,00 EUR

12.    pridobivanje enoličnih matičnih številk za tuje pravne oseb: 50,00 EUR

13.    izpolnjevanje obrazca NUSZ-napoved »prijava spremembe lastništva nepremičnine« in obr. GURS, prijava najema: 20,00 EUR/obrazec;

14.    sestave prodajnih, najemnih, darilnih ter pogodb o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, ter akta o ustanovitvi etažne lastnine:

         od 125,00 EUR za manj zahtevne do 1.000,00 EUR za zahtevne;

15.    sestava menjalnih pogodb od 200,00 EUR do 700 EUR;

16.    za sestavo aneksov k pogodbam iz predhodnih dveh alinej, 50 % zaračunanih stroškov za sestavo pogodb iz predhodnih dveh alinej;

17.    potrditev pogodb s strani pooblaščenega odvetnika, kar znaša od 60,00 EUR do 100 EUR

18.    sestava zemljiško knjižnega dovolila in pooblastila: od 50,00 EUR do 85,00 EUR

19.    usklajevanje zemljiškoknjižnih in katastrskih podatkov: od 150,00 EUR do 650,00 EUR

20.    priprava in koordinacija izvajanja vseh vrst geodetskih meritev in storitev: od 100,00 do 400,00 EUR

21.    vodenje, koordinacija del pri urejanju komunalne infrastrukture: od 250,00 do 2.500,00 €

22.    koordinacija pri pridobivanju gradbenih odločb: od 75,00 EUR do 750,00 EUR

23.    koordinacija pri pridobivanju oz. izdelavi energetske izkaznice: 15,00 EUR/izkaznico;

24.    urejanje naročniških razmerij pri priključevanju in odjavljanju na javne komunalne storitve in omrežje; električni. priključek in soglasje,

         vodovodni priključek, tel. priključek, KTV, vsak prepis 25,00 EUR

25.    koordinacija pri pridobivanju ustreznih posojil in drugih finančnih aranžmajih pri bančnih ustanovah: od 50,00 EUR do 200,00 EUR

26.    urejanje odnosov med upniki in dolžniki v fazi priprav nepremičnin za prodajo: od 150,00 do 1.500,00 EUR

27.    pridobivanje informacij o statusu posameznih nepremičnin, ki niso predmet posredovanja: o zemljiškoknjižnem stanju, o potrebnih

         vlaganjih in zbiranje drugih podatkov: od 75,00 do 250,00 EUR

28.    za spremljanje izvajanja najemne pogodbe 10% od mesečne najemnine, vendar najmanj 30 € mesečno. Ta opravila zajemajo: nadzor nad

        pravilno in gospodarno uporabo prostorov, koordinacijo vzdrževalnih del in investicijskih posegov, koordinacijo med najemniki in  

        najemodajalci.

 

2.4. Svetovanje:

·         za prve 1/2 ure svetovanja za stranko s katero je bila sklenjena pogodba o posredovanju: 0,00 EUR, za vse ostale stranke 50 EUR.

 

3. Splošni in plačilni pogoji.

3.1 Opravila našteta v poglavju 2.1. so sestavni del nalog posredovanja

 

·         Strošek za opravljeno posredovanje pri prodaji znaša 4 % od pogodbene cene, kateri se razdeli med prodajalce in kupce. Način delitve stroška opravljenega posredovanja, je dogovorjen v pogodbi o posredovanju z naročnikom.

·         Strošek posredovanja zajema stroške iskanja in posredovanja kupca naročitelju, preverjanje dejanskega stanja nepremičnine, organizacijo in koordinacijo ogledov, organizacijo in koordinacijo pogajanj, posredovanje podatkov o tržnih razmerah, zakonskih in davčnih predpisih, ugotavljanje pravnega stanja nepremičnine, oglaševanja in  priprave na sklenitev pravnega posla.

 

3.2. V zgoraj dogovorjeno posredovanje niso zajeta opravila in pravna dejanja vezana na parcelacijo in druga geodetska opravila, urejanje zemljiško knjižnega stanja in stanja v katastru, usklajevanje podatkov med zemljiško knjigo in geodetsko upravo ter izbris zastavnih in drugih stvarnih pravic ter sestava predpogodb in pogodb.

 

3.3. Za opravilo in plačilo opravil iz predhodne točke ter opravil, ki niso izrecno navedena v prvem odstavku te točke, se naročitelj in nepremičninska družba dogovorita posebej. V stroške posredovanja tudi niso všteti stroški izdelave cenilnega elaborata, davek na promet nepremičnin, davek na kapitalski dobiček, morebitne odvetniške storitve, notarske storitve (npr. overitev podpisov na pogodbi),  sodne in upravne takse ter izdelava energetske izkaznice..

 

3.4. V primerih, ko prodajna vrednost nepremičnine ne presega 10.000,00 EUR, znaša strošek posredovanja 600,00 EUR, kateri se lahko razdeli med prodajalce in kupce na osnovi dogovora med njimi.

 

3.5. Pri najemu in oddaji nepremičnin je cena posredovanja vrednost dveh najemnin, katera se razdeli na najemnika in najemodajalca, vendar znaša najmanj 300 €. Za podaljšanje najemnega razmerja – aneks pa polovico vrednosti dveh najemnin, vendar ne manj kot 150 €. Strošek sestave pogodbe znaša 150,00 €, aneks-a pa 75,00 €. Prijava najema obr. GURS 20,00 EUR;

 

3.6. Za vsa ostala opravila je cena naših storitev navedena ob vsaki alineji v točki 2.3. Naročitelj jih plača ob ali pred nastankom teh stroškov.

 

3.7. V cene drugih storitev niso vključeni stroški upravnih ali sodnih taks ali druga plačila potrebna za pridobitev soglasij.

 

3.8. V strošek opravljenega posredovanja pod tč. 3.1. in 3.5. ni vključen DDV. Tega plača naročnik. V cenah navedenih v točkah 2.2., 2.3., pa je DDV že vključen.

 

4. Prevzem nepremičnine v posredovanje

Prevzem nepremičnine v posredovanje se izvede na osnovi sklenitve Pogodbe o posredovanju, ki ne sme biti v nasprotju s temi Splošnimi pogoji. Ob prevzemu naročnik plača 50,00 EUR kot plačilo stroškov prevoza, priprave dokumentacije, cenitve in nasvetov danih ob prevzemu. V primeru uspešnega posredovanja se ta znesek poračuna s stroškom posredovanja. V primeru, da do pravnega posla ne pride s posredovanjem agencije ali je bila pogodba odpovedana ali se je iztekla, je to plačilo sestavni del končnega obračuna materialnih stroškov iz 5. točke teh pogojev.

 

5.  Prenehanje, odpoved ali prodaja brez udeležbe posrednika:

V primeru odpovedi ali prenehanja veljavnosti pogodbe o posredovanju ali če nepremičnina, za katero je bila sklenjena pogodba o posredovanju ni bila prodana ali oddana na osnovi posredovanja posrednika, je ta upravičen do povračila stroškov, ki so nastali v času veljavnosti pogodbe o posredovanju kot so potni stroški vezani na prevzem in oglede nepremičnine, oglaševanje, pridobivanje listin potrebnih za preverjanje pravnega statusa nepremičnine, priprava nepremičnine za prodajo ali oddajo; pravno svetovanje in seznanjanje naročnika z davčnimi in drugimi predpisi in druga opravila, ki so bila dogovorjena z naročnikom in dejansko opravljena. Obračun se opravi na osnovi naslednjih izhodišč:

·         prevzem 50,00 EUR

·         vsak ogled 30,00 EUR do razdalje 50 km; za razdaljo nad 50 do 149 km 50,00 EUR, za razdaljo nad 150 km 75,00 EUR. Kot dokazilo o  

          opravljenih ogledih služi ogledni list, podpisan s strani kupcev ali najemnikov.

·         stroški oglaševanja na spletnih portalih 7,00 EUR/mesec, v tiskanih medijih pa po ceniku;

·         sodelovanje pri pogajanjih s potencialnimi kupci 80 EUR/ uro.

·         za ostala opravila je vrednost navedena v točki 2.3.

 

6. Varovanje in pogodbena tajnost

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta vse podatke glede nepremičnine, ki je predmet te pogodbe, obravnavali kot poslovno tajnost. Če naročitelj ali njegov ožji družinski član, zlorabi informacijo, pridobljeno od nepremičninske družbe oz. posrednika tako, da z njo seznani tretje osebe ali če sklene posel z osebo, s katero ga je seznanila nepremičninska družba oz. posrednik ali z osebo kateri je nepremičninska družba oz. posrednik posredoval informacijo o nepremičnini, brez vednosti nepremičninske družbe, je nepremičninski družbi dolžan plačati stroške posredovanja in vso morebitno škodo, ki je bila s tem povzročena nepremičninski družbi.

 

V pričakovanju dobrega poslovnega sodelovanja, se vam zahvaljujemo za zaupanje in vam želimo veliko uspehov in zadovoljstva!

 

V Sežani,  05.01.2015

Suša Jernej s.p. (l.r.)